Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.

Съгласно Закона за счетоводството определен кръг предприятия трябва да публикуват годишните 
                             си финансови отчети до 30 юни на следващата година.
 

Бланка на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 на Закона за счетоводство, за предприятие без дейност. Бланката е одобрена със Заповед № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. и е обнародвана в Държавен вестник бр. 2 от 07.01.2020 г. Обърнете внимание, че се попълва ЕГН и би трябвало да подготвите и екземпляр без него за обявяване в Търговския регистър, БУЛСТАТ или в интернет сайт.

ВАЖНО: Нова сметка в ОББ - BG25UBBS81551006342867. До края на 2024 г. може да превеждате и по старата сметка, която беше в Райфайзен банк!


Цени за публикуване на ГФО в нашия сайт:

ГФО изпратен на ел. поща - 10.00 лв. (за една финансова година)
ГФО изпратен на хартиен носител, публикуване и сканиране - 15.00 лв. (за една финансова година)
Задължително се издава фактура, която получавате на предоставената ни от Вас ел. поща.

Срокът за публикуване на ГФО е до 30.09.2024 г. /за дружествата, който са упражнявали дейност през 2023 г./Моля, публикувайте Вашите данни и отчети от тук:

ЗАЯВКА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО


 
Уважаеми клиенти, Вашият отчет не трябва да надвишава 8 Мегабайта!

- Всички предприятия, подлежащи на независим финансов одит, които не са извършили пререгистрация по Закона за търговския регистър;
- Всички неперсонифицирани дружества (дружества по Закона за задълженията и договорите или граждански дружества по ЗЗД);
- Всички юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани в обществена полза.

Предприятия, съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица,
които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица, осъществяващи стопанска
дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства. 

Предпрятия, които следва да публикуват ГФО са : Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – фондации, асоциации, сдружения, осигурителни каси, професионални сдружения, Дружествата регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), регистрираните Читалища в страната, регистрираните вероизповедания и църковни настоятелства, регистрираните училищни настоятелства. Всички останали предприятия, публикуват ГФО в Търговския регисър.Какви са глобите? 

Публикация на отчетите е задължителна и не зависи от вида на предприятието и това дали то е извършвало дейност.
Последствията от неизпълнението на това законово задължение са:
Глоба на ръководителя и членовете на управителния и надзорния орган в размер от 200 до 3000 лв. и от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчения период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение глобите и санкциите са в двоен размер. Забележка: "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

ВАЖНО: Информация за глобите, които ще се налагат за неспазване разпоредби от Закона за счетоводството.

Какво подлежи на публикация?

Съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството се публикуват:
Годишният финансов отчет и годишния доклад за дейността на предприятието, приети от Общото събрание на съдружниците /акционерите или съответния орган. 

Категория предприятия, съгласно чл. 19 от Закона за счетоводство. Критериите, какво публикуват дружествата са, най-малко два от следните показателя:


Микро предприятие - балансова стойност на активите, не надвишават - 700 000 лв. и нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв., средна численост на персонала до 10 души.
Малки предприятия - балансова стойност на активите, не надвишават - 8 000 000 лв. и нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв., средна численост на персонала до 50 души.
Средни предприятия - балансова стойност на активите, не надвишават - 38 000 000 лв. и нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв., средна численост на персонала до  250 души.
Големи предприятия - балансова стойност на активите, надвишават - 38 000 000 лв., нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв., средна численост на персоналад над 250 души.
Предприятията, определят категорията си за 2018 г. в съответствие с чл. 19 и 21 от Закона за счетоводството, съгласно показателите си към 31.12.2017 г.

Съдържание на годишните финансови отчети: 

1. Микро предприятията:
- Съкратен баланс;
- Съкратен ОПР, по раздели;
2. Малки предприятия:
- Съкратен баланс;
- Съкратен ОПР, по раздели;
- Приложение;
3. Средни предприятия:
- Пълен комплект финансови отчети, според изисквания на приложимите стандарти.
4. Големи предприятия:
- Пълен комплект финансови отчети, определени спроден изискванията на приложимите стандарти.

Забележка: Микро и малките предприятия, могат по собствено желание да изготвят пълния комплект на финансови отчети.Някои особености

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са
заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието,
приет от Общото събрание на съдружниците /акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.
Важно: Всички останали предприятия, които не са упоменати, публикуват ГФО в Търговския регистър.

Какво трябва да направите! 

Моля, попълнете необходимите данни за Вашето предприятие от заявката ни, като прикачите необходимете файлове за публикуване.
Заплатете съответната такса по банковата ни сметка в Райфайзенбанк и Вашите отчети ще бъдат публикувани на сайта до 48 часа от получаване на информация за плащане и предоставяне на отчетите.

ВАЖНО: "Тера Инс" ЕООД приема само плащания по банков път!


Отчети подадени on-line се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Ако нямате възможност да ги изпратите на електронната ни поща можете:
- да ги предоставите на хартиен носител в офиса на фирмата
- или да ги изпратите по пощата, на посочения точен адрес

За подаване на отчети на място в офиса на фирмата - работно време от 09.00 до 17.30 ч. понеделник - петък.

Адрес: гр. Варна - 9010, бул. Осми приморски полк 139, бл. 38, вх. А, ап. 50
за " Тера Инс " ЕООД

телефони за контакти: 052 305-846;
089 9968590

сметка IBAN: BG27RZBB91551006342867 ; BIC: RZBB9155
Кей Би Си Банк България - ЕАД

На посочения от Вас електронен адрес за контакти, ще Ви бъде изпратена фактура със текст : "Публикуване на ГФО за 2019 година
за 3 години от датата на публикуването им" 

От 01.04.2013 г. Райфайзенбанк, въведе такса за касови преводи в размер на 5.00 лв., поради което Ви препоръчваме, всички които са от гр. Варна,  могат да платят в брой в офиса на фирмата, за което ще получат касов бон. Друг вариант е пощенски запис или използване на касите на  Изипей (Easypay).

                                           Тарифи Изипей (Easypay)       Клонова мрежа (Easypay)


Колко ще ви струва?
 

Кои за задължени да публикуват годишните си финансови отчети в икономически издания или интернет?

Вид на услугата
 1 година
2 години
 3 години
 4 години
 
 
 
 
 
Такси за публикуване на ГФО
10,00
18,00
25,00
35,00
 
 
 
 
 
Такси за публикуване и сканиране на ГФО
15,00
25,00
35,00
50,00
Посочените цени са окончателни и върху тях не се начислява ДДС
 
 
 
 


Важно: Във връзка с последните промени в Закона за счетоводството, при поискване от страна на контролните органи, предприятията следва да предоставят информация къде са публикувани отчетите им от 2018 до 2020 г. Препоръчваме Ви, ако сте пропуснали да публикувате ГФО за предходни години, да го направите сега.

В посочената цена е включен предвиденият от Закона достъп до Вашите отчети - 3 години след датата на публикуването им.

Услугата по публикуване на отчетите се заплаща авансово по банков път или брой, в офиса на дружеството.
Срокът на публикуване е 24 часа от получаване на Вашите отчети и от постъпване на
авансовото плащане по нашата банкова сметка.

Годишните финансови отчети се публикуват във вида, в който са предоставени и "Тера Инс" ЕООД
не носи отговорност за вида и съдържанието на предоставените документии информацията в тях.

Важно - нямате нормативно задължение да публикувате Годишния отчет за дейността, но ако изрично желаете да
направите това - таксата за публикуването му е 30.00 лв. и такса за сканиране на ГОД - 30.00 лв. 


"Тера Инс" ЕООД, поема пълна отговорност да не разпостранява предоставените й лични данни. За предоставената Ви услуга - задължително се издава фактура и/или касов бон.
Ако желаете да публикувате телефон за връзка с рекламна цел, моля да ни уведомите изрично.

"Тера Инс" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, в Публичния регистър към Комисията за защита на личните данни с рег. № 23624.