Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.


Закони 2016 г.

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за данъците върху доходите на физически лица

Закон за местните данъци и такси

Закон за счетоводството


Закони 2013 година

Закон за дънък върху добавената стойност

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за данъците върху доходите на физическите лица


Закони 2012 година

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Кодекс на труда



Закони 2011 година

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за акцизите и данъчните складовe

Закон за счетоводството

Закон за търговския регистър

Закон за местните данъци и такси

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Промени в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗАДС, ЗСч. и ЗВНАУА

Кодекс на труда - изм. в ДВ бр. 18 от 01/03/2011 г.

Търговски закон - изм. в ДВ бр. 18 от 01/03/2011 г.


Закони 2010 година
                                                                                                                                  

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за данъците върху доходите на физически лица (нов)

Закон за местните данъци и такси

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за счетоводството

Кодекс на труда

Кодекс на труда (нов)

Закон за здравно сигуряване

Закон за здравното осигуряване (нов)

Закон за акцизите и данъчните складове

Закон за акцизите и данъчните складове (нов)

Закон за Търговския регистър

Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (нов)

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - общи положения

СС 1 - Представяне на финансови отчети

СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси

СС 4 - Отчитане на амортизациите

СС 7 - Отчети за паричните потоци

СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност

СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет

СС 11 - Договори за строителство

СС 12 - Данъци от печалбата

СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност

СС 16 - Дълготрайни материални активи

СС 17 - Лизинг

СС 18 - Приходи

СС 19 - Доходи на персонала

СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ

СС 21 - Ефекти от промените във валутните курсове

СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации

СС 23 - Оповестяване на свързани лица

СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерните предприятия

СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

СС 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия

СС 32 - Финансови инструменти

СС 34 - Междинно счетоводно отчитане

СС 36 - Обезценка на активи

СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи

СС 38 - Нематериални активи

СС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти

СС 41 - Селско стопанство