Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА ГФО ЗА 2016 Г.
ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.

Вид на нарушението Норма от ЗСч. Отговорно за нарушението физическо лице Глоба за физическото лице, допуснало нарушението Имуществена санкция за предприятието
Отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги и регистри;

Отчитанен на фиктивни и недостатъчно идентифицирани сделки, на несъществуващи разходи, на задължения с неточно определен предмет, извършено с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп.
 Чл. 68 Ръководител на предприятието от 500 лв.
до 5 000 лв.
от 2 000 лв.
до 10 000 лв.
Нарушаване на изискванията за съхраняване на счетоводна информация по глава първа, раздел III от ЗСч.  Чл. 69 Ръководител на предприятието
отговорно за съхраняването лице (чл. 16)
от 500 лв.
до 3 500 лв.
от 2 000 лв.
до 7 000 лв.
Нарушаване на изискванията за възлагане съставянето на финансовите отчети по чл. 17, ал. 1.  Чл. 70 Възложител (Ръководител и членовете на управителния и надзорния орган) от 500 лв.
до 3 000 лв.
от 2 000 лв.
до 5 000 лв.
Нарушаване на изискванията за наличие на правоотношения между предприятието и съставителя на ГФО - физическо лице или счетоводно предприятие и за наличието на действителен стаж на физическото лице- съставител и на управителя на счетоводното предприятие- съставител  Чл. 71 Съставител или управител на счетоводно предприятие от 500 лв.
до 3 000 лв.
от 2 000 лв.
до 5 000 лв. за счетоводното предприятие
Несъставяне на ГФО и КФО, на докладите за дейността и консолидираните доклади за дейността на нефинансовите декларации и на консолидираните нефинансови декларации  Чл. 72 Ръководител и членовете на управителния и надзорния орган
отговорно за съставянето лице (чл. 16)
или Съставител
от 500 лв.
до 3 000 лв.
от 2 000 лв.
до 5 000 лв.
Несъставяне на доклад за плащанията към правителства и консолидиран доклад за плащанията към правителства  Чл. 73 Ръководител и членовете на управителния и надзорния орган
отговорно за съставянето лице (чл. 16)
или Съставител
от 1 000 лв.
до 3 000 лв.
от 2 000 лв.
до 15 000 лв.
Непубликуване на финансов отчет  Чл. 74 Ръководител и членовете на управителния и надзорния орган (чл. 16) от 200 лв.
до 3 000 лв.
От 0.1 до 0.5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по- малко от 200 лева.
Невъзлагане извършването на независим финансов одит на регистриран одитор  Чл. 75 Ръководител и членовете на управителния и надзорния орган (чл. 16) от 500 лв.
до 5 000 лв.
от 2 000 лв.
до 10 000 лв.
Възлагане извършването на независим финансов одит на лице, упражняващо дейност като регистриран одитор, без да е регистрирано по реда на Закона за независимия финансов одит  Чл. 76 Ръководител и членовете на управителния и надзорния орган (чл. 16) от 500 лв.
до 5 000 лв.
от 2 000 лв.
до 10 000 лв.
Неизпълнение на друго задължение, произтичащо от Закона на счетоводството (провеждане на инвентаризация и др.)  Чл. 77 Съответното отговорно лице от 200 лв.
до 1 000 лв.
от 300 лв.
до 2 000 лв.


Забележка: При повторно нарушение глобите и санкциите са в двоен размер. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение (параграф 1, т. 16 от ДР).

Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенция за държавна финансова инспекция, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица (чл. 78 ал. 1 и ал. 2).

Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания (чл. 78 ал. 3).Бланка за трудов договор
Бланка за длъжностна характеристика;
  
Бланка за допълнително споразумение;
Молба за отпуск
 
Заповед за отпуск
 
Предизвестие от работодател
Предизвестие от работник;
Заповед за прекратяване на трудов договор
   
Заповед за дисциплинарно уволнение;

Указание № 26-І-48/23.06.2008г. относно данъчно третиране и документиране на доставка на счетоводна услуга и услуга - акредитирано представителство от данъчно задължено лице - акредитиран представител......водене на документация и отчетност по чл.95, ал.2 от ЗДДС.....

Указание № 24-00-13/27.06.2008г. относно лицата, упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители и нотариуси /не подлежат на задължителна регистрация по ЗДДС

Указание № 91-00-276/11.09.2008г. относно Данъчно третиране по ЗДДС на доставките с предметна оценка, експертиза или работа върху движими вещи
 
Указание № 91-00-44/30.01.2009 г . относно: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/

• Становище № 20-00-217/12.08.2011 г. относно прилагането на Наредба № Н-8 във връзка с международните споразумения в сферата на социалната сигурност, по които Република България е страна (Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.)


Тези формуляри можете да попълвате директно на нашия сайт и ги разпечатвате . За да можете да ги ползвате трябва да имате инсталиран Adobe Reader 9.3 или по-висока версия (продуктът е безплатен)-линк за изтегляне от официалната страница - тук


» Годишни финансови отчети в Exel
» Опис на наличните активи по чл. 76 от ЗДДС 
» Справка-декларация по ЗДДС
» Справка за приспадане на ДДС
» УП -2
» УП - 3
» УП - 30
» Инвентаризационен опис на дълготрайни активи
» Протокол за бракуване на дълготрайни активи
» Протокол за обезценка на дълготрайни активи
» Складова разписка
» Стокова разписка
» Протокол за бракуване на материални запаси
» Заповед за командировка в страната
» VIES-Декларация
» Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил
» Протокол за установени липси за сметка на виновно лице 
»
Разписка за върната трудова книжка
» Предизвестие от работодател за прекратяване на трудов договор
» Заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин
» Пътен лист
» Искане на дерегистрация по система Интрастат
» Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
» Декларация образец 7
» Заявление за регистрация по ЗДДС
» Заявление за дерегистрация по ЗДДС
» Служебна бележка за първоначален инструктаж по ЗЗБУТ
» Протокол по чл. 117 от ЗДДС
» Генерално пълномощно
» Пълномощно
» Отчет за приходите и разходите
» Счетоводен баланс
» Отчет за паричните потоци по прекия начин
» Отчет за собствения капитал
» Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

* Бланки за договори

»
Граждански договор за абонаментно правно обслужване на фирма
» Граждански договор за абонаментно счетоводно обслужване на фирма
» Граждански договор за извършване на работа с личен труд
» Граждански договор за хоноруване на превод
» Договор за превоз на товари
» Договор за дарение
» Договор за дистрибуция
» Договор за заем за послужване
» Договор за заем за потребление
» Договор за изработка
» Договор за консигнация
» Договор за наем
» Договор за оперативен лизинг
» Договор за опрощаване на задължение
» Договор за паричен заем
» Договор за покупко-продажба
» Договор за поръчителство
» Договор за поръчка
» Договор за продажба на вземане
» Договор за спонсорство
» Колективен трудов договор
» Комисионен договор
» Мениджърски договор
» Спедиционен договор
» Трудов договор за прокурист
» Трудов договор за прокурист със съвместно упълномощаване