Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.

Когато счетоводното обслужване на Вашата дейност е поверено на Счетоводна кантора, предприятие, специализирало се в тази област вие ще спестите най-вече финансов ресурс за:

•  Възнаграждения, социални осигуровки и професионална квалификация на счетоводен персонал
•  Поддържане на работно място, снабдено с легален софтуер и годишен абонамент за периодика
•  Канцеларски, телефонни, транспортни и други текущи разходи.

В тази връзка Счетоводна кантора „ТЕРА” предлага на Вашето внимание следните примерни варианти за счетоводно обслужване

Вариант абонаментно счетоводно обслужване
•  Първоначално изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със изискванията на НСС и МСС
•  Изготвяне на счетоводната политика на предприятието
•  Месечно осчетоводяване на документи от клиенти и доставчици
•  Осчетоводяване на платежни документи на обслужващите банки в лева и валута
•  Изготвяне на хронологични и аналитични регистри, оборотна ведомост, главна книга, отчет за приходите и разходите и баланс на предприятието
•  Обработка на склад
•  Изготвяне на дневници по ДДС и Справка-декларация по ДДС. Подаване на данни в ТД на НАП – Варна.
•  Изготвяне и обработка на ведомости за работни заплати, печат на платежни документи, подаване на данни за персоналния регистър на осигурените лица в НОИ.
•  Печат и подаване на уведомления в НОИ по трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди.
•  Изготвяне на трудови книжки и заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващи се лица.
•  Изготвяне на патентни декларации, декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО и тяхното подаване. Декларации за първична данъчна регистрация и промяна на обстоятелствата по ДПК.
•  Данъчна защита.
•  Извършване на инвентаризации на търговски обекти по желание на клиента.
•  Одиторски заверки за нашите клиенти.
•  Изготвяне на Годишните Статистически отчети и тяхното подаване.
•  По ваше желание, ние можем да издаване и вашите фактури към клиентите Ви.
•  Изготвяне на хонорар-сметки, служебни бележки и удостоверения. Вариант годишно счетоводно приключване
•  Съдебно-счетоводни експертизи
•  Обработка и подаване в НОИ - Варна на болнични листове   
•  Изгогвяне на VIES декларации
•  ИНТРАСТА
•  Подготовка и обработка на документи за регистрация по ЗДДС и представителство пред органите на НАП - гр. Варна
•  Подготовка на документи за банков кредит и фирмен лизинг
•  Административни услуги по регистрация в Комисията за защита на личните данни
•  Подпор на счетоводен персонал
•  Интернет банкиране
                
Вариант годишно счетоводно приключване
За малки фирми, които се облагат с патент при представяне на документите в края на финансовата година, Счетоводна кантора „ТЕРА” предлага счетоводно приключване и подаване на годишна декларация и статистически отчети. При необходимост се обработват ведомости за работна заплата и платежни документи за цялата година.

Получаване на винаги актуална информация директно на компютъра в офиса си от нашите клиенти, която включва:

≈ Финансов резултат на фирмата.
≈ Справка за приходи и разходи по аналитични пера.
≈ Справка за ДДС за внасяне или възстановяване. 
≈ Справки за задължения към бюджета за данъци, осигуровки и др. Подобни. 
≈ Актуално състояние на складови наличности. 
≈ Справки за притежаваните дълготрайни материални активи – първоначална стойност, набрана амортизация, балансова стойност. 
≈ Справки за заеми и тяхното погасяване. 
≈ Справки относно трудово-правни отношения. 

  Издаване на фактури, протоколи, проформа-фактури и др.  със специализиран софтуер - цена на услугата 2.00 лв. на фактура.