Кои следва да публикуват ГФО в икономически издания или интернет до 30.06.2014 г.

- Неперсонифицираните дружества - ДЗЗД и ГД по ЗЗД;

- Всички ЮЛНЦ, които не са вписани в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза;

- Търговските представителства;

- Чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър;
ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 40.00 лв.ГФО на "ОНГЪЛ" ДЗЗД - в ликвидация за 2018 г.

"ОНГЪЛ" ДЗЗД - в ликвидация
ЕИК/Булстат - 103893287
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Арх. П. Момилов" 5
Представляващ - Милка Юдова