Снимка: Thinkstock/Guliver


 

„Всеки има право да организира бизнеса си така, че да сведе дължимите данъци до възможния минимум. Никой не е длъжен да планира приходите и разходите по максимално удобния за Министерството на финансите начин, да увеличиш собствените си данъци въобще не е патриотичен дълг на гражданите...”

 Федерален съдия Хенд
Дело Херверинг срещу Гергъри
Върховен съд на Съединените Американски Щати

Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.COVID-19  Актуална информация за БългарияОтписват задължения към дървата възникнали преди 2008 г. с персонален
22 Юли 2013

Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (отпреди 1. 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица.   

Електронна справка в сайта на НАП вече показва всички задължения и плащания на фирми и физически лица. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, електронната услуга дава достъп и до информация за неплатени глоби и санкции, наложени от различни държавни органи и изпратени за принудително събиране от НАП, допълват от приходното ведомство. Достъпът до информацията става с персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офисите на НАП. ПИК се получава веднага, ако заявлението за издаването му е подадено в офиса на НАП по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица.

От НАП предупреждават, че не всички дългове отпреди 1 януари 2008 г. са с изтекла погасителна давност. Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5 годишен давностен срок. Той се брои от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. В различни случаи давностният срок може да спира или да се прекъсва. Давностният срок се спира например, ако е наложена обезпечителна мярка като запор на банкова сметка на длъжника. С периода на спиране давността се удължава. Давността се прекъсва с издаване на акт за установяване на публично вземане или с предприемането на действие по принудително събиране на дълга. Такива действия може да са например опис на движимо и недвижимо имущество, продажба чрез търг и др. От прекъсването на давността започва да тече нова давност. Независимо от спирането или прекъсването на давността, обаче, с изтичането на 10 годишен давностен срок, се погасяват всички публични задължения, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Повече информация за плащането на данъци и осигурителни вноски, процедурите за издаване на ПИК и отписване на задължение може да се получи на  информационния телефон на НАП  0700 18 700 на цената на стандартен телефонен разговор.

И фирмите без дейност подават годишни декларации

12 Март 2013

2/3 от корпоративните декларациите досега са подадени по електронен път

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2012 година. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Тази година, срокът за подаване на годишната данъчна декларация за корпоративни данъци е 1 април, тъй като 31 март е неделя. Този срок важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност.

1 април е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 1 април 2013 г. До края на февруари в офисите на НАП в цялата страна са подадени общо 38 500 декларации за облагане с корпоративни данъци. Близо 2/3 от тях са постъпили по електронен път.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Ограничават междуфирмените разплащания до 30 дни
News.dir.bg - 4 септември 2012, 16:19


Правителството ще предложи утре промени в Търговския закон, с които се въвеждат изискванията на Директива 2011/7/ЕС за борбата със забавянето на плащането по търговски сделки, съобщиха от пресцентъра на МС.

Забавените плащания се отразяват на конкурентоспособността на дружествата, особено на малките и на средните предприятия, и могат да бъдат причина за фалити на жизнеспособни предприятия. Правителството ще предложи в Търговския закон да бъде въведен 30-дневен срок за извършване на плащането. Той ще тече от деня на получаване на фактурата или стоката/услугата, освен ако страните не са договорили друго.

За органите на държавната власт, дипломатическите и консулските ни представителства и публичноправните организации не се допуска договорената отсрочка на плащането да надхвърля 60 дни. Максимален двумесечен срок за извършване на плащанията по сделки ще има и за лечебните заведения.

Във връзка с необходимостта от справедливо обезщетение за разноските по събиране на вземането вследствие на забавено плащане, се предлага наред с възможността да търси разноски и обезщетение съобразно общите правила, кредиторът да има право на фиксирана сума в размер 80 лева. Целта е да се спести доказването на разноски, свързани със събиране на вземането.

 
 Връщат по-лесно ДДС за фирмените колиДържавата за пръв път разреши осигуряване без трудов доход

 
 
Законодателят за пръв път допусна у нас хора да се осигуряват по желание за пенсия, без да имат трудови доходи. Съпрузите на лицата, упражняващи свободни професии, вече могат да се осигуряват за пенсия и за болнични и майчинство, без да работят. Промените в Кодекса за социално осигуряване, според които адвокатите, нотариусите и др. самоосигуряващи се, както и занаятчиите и регистрираните земеделци, могат да осигуряват върху минималния осигурителен доход законните си половинки, бяха обнародвани в "Държавен вестник" и влизат в сила от 1 август. За 2012 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се е 420 лв., а за земеделските производители 240 лв.
 
Условието за свободните професии да се осигуряват е човек да участва в семейната трудова дейност, без да е ясно как ще се докаже това. Българското законодателство позволява самостоятелно заетите да сключват трудови договори с половинките си, като така ще могат да ги осигуряват дори на по-висок осигурителен доход, което би им осигурило много по-голяма социална защита. Така обаче трябва да се плаща и 10% данък общ доход, който при новия ред на осигуряване се спестява.
 
Принципът на социалното осигуряване у нас е то да се прави върху доказани доходи от труд. Не може например човек по желание да се осигурява върху по-голяма сума, отколкото получава, с цел по-висока пенсия от държавния фонд. Единственото изключение са съпрузите на дипломатите по време на мандат в чужбина, тъй като тогава има обективни пречки те да работят.
 
РАЗМИНАВАНЕ
 
Промяната, която допусна възможност за осигуряване на категория лица, без да има доказателства, че те работят, мина през закона за дискриминация. Тя се прави заради евродиректива, която регламентира, че трябва да бъде осигурена социална закрила и обезщетения за майчинство и на половинките на самостоятелно заетите лица, когато те им помагат в дейността, за да бъдат предпазени от дискриминация. Директивата обаче допуска да бъдат осигурявани и хората, с които самоосигуряващите се живеят на семейни начала, но според Семейния кодекс те нямат равни права с живеещите в брак, което вече е дискриминация. Кои са "упражняващите свободна професия", съпрузите на които могат да се възползват от промените в КСО, е регламентирано в закона за данъците върху доходите на физическите лица.2000 рискови търговци открил софтуерът на НАП за дистанционна връзка

06 Юли 2012

2000 търговски обекта в цялата страна е посочила като рискови системата за дистанционна връзка на касовите апарати със сървърите на НАП. Софтуерът анализира данни за оборотите по браншове и различни територии в страната, засича дали приходите на компаниите са умишлено поддържани близо до прага за регистрация по ДДС, има ли случаи в които в края на месеца се отчитат всички продажби накуп и още близо 20 рискови критерия. Сред фрапиращите случаи са ресторант в Слънчев бряг с персонал от 12 души и среднодневен оборот от 19 лв., заведение на крайбрежната алея във Варна с приходи на ден от 16 лв. и други подобни.

За трите месеца от въвеждането на системата данъчните отчитат ръст на облагаемата ДДС основа с 4,3 милиарда лева и осезаемо подобрение на данъчната дисциплина.

Във всяка от териториалните дирекции на НАП вече работи специализирано звено, което всеки ден анализира софтуерните данни и определя кои фирми да бъдат проверени. От агенцията припомнят, че търговец, който работи с фискално устройство без дистанционна връзка може да бъде санкциониран с до 10 000 лв. и обектът му да бъде запечатан. До 3000 е санкцията за неиздадена касова бележка.

„Системата позволява много по-добър анализ на риска. Така насочваме контролния си ресурс именно към онези, които укриват оборот и виждаме резултатите само след 3 месеца. Софтуерът освен това спестява ненужни проверки на коректните търговци. Този проект, без съмнение, е успешен.”, каза днес директорът на дирекция „Контрол” в НАП Васил Панов


Наблюдателите и застъпниците по изборите също подават декларация за доходите

Всички преброители, контрольори и резерви, участвали в преброяването на населението през 2011 г., трябва да декларират доходите си пред НАП до 2 май 2012 г. Според разпоредбите на данъчното законодателство хонорарите за тази дейност се декларират като доход от извънтрудово правоотношение и върху тях се дължи данък.

Същото важи и за наблюдателите и застъпниците на миналогодишните избори, които са получавали възнаграждение за труда си от партиите или кандидатите за съответните постове, напомнят от НАП. В същото време възнагражденията на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци. Тези приходи не подлежат и на деклариране в годишната данъчна декларация.

Декларациите за облагане на доходите тази година се подават до 2 май, тъй като 30 април е почивен ден. В същия срок трябва да бъдат заплатени и дължимите персонални данъци.

Гражданите могат да изберат да платят дължимото към хазната по банков път, с пощенски запис към бюджета или по интернет. За улеснение на клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите. За плащане на данък върху доходите от физическо лице при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.

Данъците и осигурителните вноски се заплащат по банковите сметки на НАП. За  физическите лица това е сметката на дирекцията по постоянния им адрес. Клиентите на НАП трябва да знаят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (например 111213 когато се плаща по данъчна декларация на физическо лице), входящия номер на документа, по който се плаща (декларация, наказателно постановление, ревизионен акт), като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането.