Снимка: Thinkstock/Guliver


 

„Всеки има право да организира бизнеса си така, че да сведе дължимите данъци до възможния минимум. Никой не е длъжен да планира приходите и разходите по максимално удобния за Министерството на финансите начин, да увеличиш собствените си данъци въобще не е патриотичен дълг на гражданите...”

 Федерален съдия Хенд
Дело Херверинг срещу Гергъри
Върховен съд на Съединените Американски Щати

Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.Специфични изисквания в изготвянето на ГФО за микропредприятията.
          Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството в сила от 01.01.2016 г. микропредприятията могат да съставят годишен финансов отчет, състоящ се само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели, т.е. могат да не съставят отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци. Те също нямат задължение за изготвяне на приложение към ГФО.  Те са задължение да оповестят в съкратения счетоводен баланс , под линия, следната информация:
 - размер на всички условни задължения, гаранции или непредвидени разходи, които не са включени в баланса;
 - размера на предоставените аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление;
 - относно придобиването на собствените им акции, съгласно чл. 187д от Търговския закон.

Специфични изисквания в изготвянето на ГФО на малките предприятия.

          Малките предприятия могат да изготвят годишен финансов отчет, съдържащ съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение. Малките предприятия могат да не съставят отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал.
          Информацията, коятно трябва да се оповести в приложението към ГФО на малките предприятия, включва:
 - Оповестявания, изисквани по Закона за счетоводството.
 - Допълнителни оповестявания, посочени в т. 24.2 на СС1.
 - Оповестявания, изисквани от останалите счетоводни стандарти.
Забележка: Във вразка са оповестяване на свързани лица, променен от 01.01.2016 г. е СС 24 - свързани лица.
"Свързано лице" е лице по смисъла на Международните счетоводни стандарти, а именно свързано лице е физическо лице или предприятие, което е свързано с предприятието изготвящо финансовия отчет. Дефиниция - "лице или близък член на семейството на това лице" и за "предприятие, свъразно с отчитащото се предприятие".

Специфични изисквания в изготвянето на ГФО на средните и големи предприятия.

         По отношение на счетоводния баланс  е запазена двустранната форма на баланса и не са направени промени в структурата и съдържанието му. Направено е допълнение единствено в специалните изисквания към съдържанието на отделни статии в счетоводния баланс, като е включено изискване, че "собствените акции или дялове и акции в асоциирани и смесени предприятия се записват единствено в статиите, предвидени за тази цел". По отношение на отчета за приходите и разходите са запазени двете форми на отчета, двустранната, в която приходите и разходите са класифицирани по своята същност и едностранната, според функциите на разходите. В структурата на двете форми (двустранна и едностранна), статите "извънредни приходи" и "извънредни разходи" са отменени. По отношение на отчета за собствения капитал не са извършени промени в структурата и съдържанието му. По отношение на отчета за паричните потоци също не са извършени промени. По отношение на приложението, информацията, която трябва да се оповести вкл., допълнителни оповестявания, посочени в т.24.2 и т. 24.4 на СС 1, и оповестявания, изисквани от останалите счетоводни стандарти.

ВАЖНО: Годишният отчет за дейността е само за статистически и данъчни цели, за публикуване в Търговския регистър или в икономическо издание и интернет, трябва да се изготви Годишен финансов отчет, отговарящ на изискванията на СС1 и Закона за счетоводството. Виж санкции в нашата страница с полезна информация.

        
  Процедура за закупуване на Ел. вариант на ГФО 2016.

          Трябва да попълните заявката за закупуване, след което на посочения от Вас e-mail ще получите проформа фактура, по която следва да заплатите. В срок до 3 работни дни от получаване на плащането ще получите електронният продукт и фактура за право на ползване. Цената на продукта е 80 лв., без ограничения за броя на фирмите  и компютри.
           
                   РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА

Допълнителни разяснения: Често се задава въпроса, след като попълвам в ГОД пълната информация, защо да правя съкратени отчети? Тази година в статистическите отчети може да попълните само Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите, съответно някои допълнителни справки, пример: Справка за вземанията и задълженията, ако имате такива обявени в СБ. Но ако решите да изготвяте пълно ГФО, задължително освен 4-те форми и Справката за нетекущите (дълготрайни)  активи, прябва да изготвите и Приложението към ГФО. Логиката, която сме заложили в нашия продукт е, че попълвате пълните форми СБ и ОПР, като вземате информацията от оборотната ведомост. Така с пълните СБ и ОПР, можете директно да попълвате статистическите отчети, а вече за обяваване в ТР да изберете формата според вида предприятие.

 Видео демонстрация, за работа с продукта СБ и ОПР


Видео демострация за работа - ОПП, СК и ДА


БЕЗПЛАТНА ВЕРСИЯ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ЮЛНЦ