Ru
Bg
 

Промоционални цени за нови клиенти, сключили едногодишен договор за счетоводно обслужване до 31.01.2017 г. - 20%!


Бланка за трудов договор
Бланка за длъжностна характеристика;
  
Бланка за допълнително споразумение;
Молба за отпуск
 
Заповед за отпуск
 
Предизвестие от работодател
Предизвестие от работник;
Заповед за прекратяване на трудов договор
   
Заповед за дисциплинарно уволнение;

Указание № 26-І-48/23.06.2008г. относно данъчно третиране и документиране на доставка на счетоводна услуга и услуга - акредитирано представителство от данъчно задължено лице - акредитиран представител......водене на документация и отчетност по чл.95, ал.2 от ЗДДС.....

Указание № 24-00-13/27.06.2008г. относно лицата, упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители и нотариуси /не подлежат на задължителна регистрация по ЗДДС

Указание № 91-00-276/11.09.2008г. относно Данъчно третиране по ЗДДС на доставките с предметна оценка, експертиза или работа върху движими вещи
 
Указание № 91-00-44/30.01.2009 г . относно: Производства по регистрация по Закона за данък върху добавената стойност на лицата по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/

• Становище № 20-00-217/12.08.2011 г. относно прилагането на Наредба № Н-8 във връзка с международните споразумения в сферата на социалната сигурност, по които Република България е страна (Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.)


Тези формуляри можете да попълвате директно на нашия сайт и ги разпечатвате . За да можете да ги ползвате трябва да имате инсталиран Adobe Reader 9.3 или по-висока версия (продуктът е безплатен)-линк за изтегляне от официалната страница - тук


» Годишни финансови отчети в Exel
» Опис на наличните активи по чл. 76 от ЗДДС 
» Справка-декларация по ЗДДС
» Справка за приспадане на ДДС
» УП -2
» УП - 3
» УП - 30
» Инвентаризационен опис на дълготрайни активи
» Протокол за бракуване на дълготрайни активи
» Протокол за обезценка на дълготрайни активи
» Складова разписка
» Стокова разписка
» Протокол за бракуване на материални запаси
» Заповед за командировка в страната
» VIES-Декларация
» Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил
» Протокол за установени липси за сметка на виновно лице 
»
Разписка за върната трудова книжка
» Предизвестие от работодател за прекратяване на трудов договор
» Заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин
» Пътен лист
» Искане на дерегистрация по система Интрастат
» Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
» Декларация образец 7
» Заявление за регистрация по ЗДДС
» Заявление за дерегистрация по ЗДДС
» Служебна бележка за първоначален инструктаж по ЗЗБУТ
» Протокол по чл. 117 от ЗДДС
» Генерално пълномощно
» Пълномощно
» Отчет за приходите и разходите
» Счетоводен баланс
» Отчет за паричните потоци по прекия начин
» Отчет за собствения капитал
» Справка за нетекущите (дълготрайни) активи

* Бланки за договори

»
Граждански договор за абонаментно правно обслужване на фирма
» Граждански договор за абонаментно счетоводно обслужване на фирма
» Граждански договор за извършване на работа с личен труд
» Граждански договор за хоноруване на превод
» Договор за превоз на товари
» Договор за дарение
» Договор за дистрибуция
» Договор за заем за послужване
» Договор за заем за потребление
» Договор за изработка
» Договор за консигнация
» Договор за наем
» Договор за оперативен лизинг
» Договор за опрощаване на задължение
» Договор за паричен заем
» Договор за покупко-продажба
» Договор за поръчителство
» Договор за поръчка
» Договор за продажба на вземане
» Договор за спонсорство
» Колективен трудов договор
» Комисионен договор
» Мениджърски договор
» Спедиционен договор
» Трудов договор за прокурист
» Трудов договор за прокурист със съвместно упълномощаване